ಭಾಷಾ :
SWEWE ಸದಸ್ಯ :ಲಾಗ್ |ನೋಂದಣಿ
ಹುಡುಕು
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಸಮುದಾಯ |ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು |ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ |ಶಬ್ದಕೋಶ ಜ್ಞಾನ |ಅಪ್ಲೋಡ್ ಜ್ಞಾನ
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು [ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ]
ತೈಲ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ
ಹಮುರಬಿ ಶಾಸನಲಾರ್ವಾ ಪದದ ಅರ್ಥ
ಬೀಜಗಣಿತದ ಪಿತಾಮಹಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ
ಆನೆಯ ಹೆಸರುಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆನು
ತೈಲ ಮಾಲಿನ್ಯತೈಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪರಿಣಾಮ
Cogntive domainಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ
Dielectric chart for all metalsಮರ್ಕ್ಯುರಿ hg ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿವರಣೆ
ಸಾಜತಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳುಸಾಜತಿ ಪದಗಳು?
ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ ಮಹತ್ವಗಳುಆಕಾಶದ ಬಣ್ಣದ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವುದು?
ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಎಂದರೇನ್ನುಕನ್ನಡ
ಬಿಂದು ರೇಖೆಏಕದಳ &ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಎಂದರೇನು
ಭಕ್ತಿ ಸಜಾತಿ ಪದವೇ?ಕಬ್ಬು?
Problems of water pollution in Kannadaಡಾಲ್ಫಿನ್ ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು
ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಎಂದರೇನು?ಗೆಲಿಲಿಯೊ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೊಡುಗೆ ತಿಳಿಸಿ
ಸ್ಥಳ ನಾಮ ಎಂದರೇನುನೈಜ ಜಿ.ಎನ್ ಪಿ
ಹುಡುಕು

版权申明 | 隐私权政策 | ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ @2018 ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವಕೋಶೀಯ ಜ್ಞಾನ