ಭಾಷಾ :
SWEWE ಸದಸ್ಯ :ಲಾಗ್ |ನೋಂದಣಿ
ಹುಡುಕು
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಸಮುದಾಯ |ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು |ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ |ಶಬ್ದಕೋಶ ಜ್ಞಾನ |ಅಪ್ಲೋಡ್ ಜ್ಞಾನ
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು [ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ]
ತೈಲ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ[1]
ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ[0]
ಹಮುರಬಿ ಶಾಸನ[0]
ಲಾರ್ವಾ ಪದದ ಅರ್ಥ[1]
ಬೀಜಗಣಿತದ ಪಿತಾಮಹ[1]
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ[0]
ಆನೆಯ ಹೆಸರು[0]
ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆನು[1]
ತೈಲ ಮಾಲಿನ್ಯ[1]
ತೈಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪರಿಣಾಮ[1]
Cogntive domain[1]
ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ[1]
Dielectric chart for all metals[0]
ಮರ್ಕ್ಯುರಿ hg ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿವರಣೆ[1]
ಸಾಜತಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು[1]
ಸಾಜತಿ ಪದಗಳು?[1]
ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ ಮಹತ್ವಗಳು[1]
ಆಕಾಶದ ಬಣ್ಣದ ಬೆಟ್ಟ ಯಾವುದು?[1]
ಅಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಎಂದರೇನ್ನು[0]
ಕನ್ನಡ[1]
ಬಿಂದು ರೇಖೆ[1]
ಏಕದಳ &ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಎಂದರೇನು[1]
ಭಕ್ತಿ ಸಜಾತಿ ಪದವೇ?[1]
ಕಬ್ಬು?[1]
Problems of water pollution in Kannada[0]
ಡಾಲ್ಫಿನ್ ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು[1]
ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಎಂದರೇನು?[1]
ಗೆಲಿಲಿಯೊ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೊಡುಗೆ ತಿಳಿಸಿ[1]
ಸ್ಥಳ ನಾಮ ಎಂದರೇನು[0]
ನೈಜ ಜಿ.ಎನ್ ಪಿ[1]
[ ಇನ್ನಷ್ಟು ]ವರ್ಗ
ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗ
ವಿಜ್ಞಾನ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ನೈಸರ್ಗಿಕ
ಜನರು
ಲೈಫ್
ಸಮಾಜದ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಆರ್ಟ್
ಇತಿಹಾಸ
ಕ್ರೀಡೆ
ಆರ್ಥಿಕ
ಹುಡುಕು

版权申明 | 隐私权政策 | ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ @2018 ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವಕೋಶೀಯ ಜ್ಞಾನ