ಭಾಷಾ :
SWEWE ಸದಸ್ಯ :ಲಾಗ್ |ನೋಂದಣಿ
ಹುಡುಕು
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಸಮುದಾಯ |ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು |ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ |ಶಬ್ದಕೋಶ ಜ್ಞಾನ |ಅಪ್ಲೋಡ್ ಜ್ಞಾನ
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು [ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ]
Kannada.meanings[0]
ಪರಿಸರ ಎಂದರೇನು?[1]
13 /10 ದಶಮಾಂಶದಲ್ಲಿ[0]
ವಿಜಾತೀಯ ಶಬ್ದಗಳು[0]
ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದರೇನು?[0]
ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು?[0]
ಕೆಪ್ಲರನ ಗ್ರಹಗಳ 3ನೇ ನಿಯಮ[1]
ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಹತ್ವ[1]
ಸಜಾತೀಯ ಪದ?[1]
ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಪೆಟ್[1]
Sankramika rogagala prabanda kannadadalli?[0]
ಸಮಿತಿ ವಿಜಾತೀಯ ಪದಗಳು?[0]
ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮುಖ ಒತ್ತಡ[1]
Sodium hydrogen carbonate[1]
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ[1]
ರೋಮನ್. ಸಂಖೆ[0]
ಹೋಮರ್‌ನ ಎರಡು ಕೃತಿ ಯಾವುದು[1]
ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಆರೋಗ್ಯ[1]
ಸಾಜಾತಿ ವಿಜಾತಿ ಪದಗಳು?[0]
ತೈಲ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಪರಿಣಾಮ[1]
ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ[0]
ಹಮುರಬಿ ಶಾಸನ[0]
ಲಾರ್ವಾ ಪದದ ಅರ್ಥ[1]
ಬೀಜಗಣಿತದ ಪಿತಾಮಹ[1]
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ[0]
ಆನೆಯ ಹೆಸರು[0]
ಸಾಹಿತ್ಯವೆಂದರೆನು[1]
ತೈಲ ಮಾಲಿನ್ಯ[1]
ತೈಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಪರಿಣಾಮ[1]
Cogntive domain[1]
[ ಇನ್ನಷ್ಟು ]ವರ್ಗ
ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗ
ವಿಜ್ಞಾನ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ನೈಸರ್ಗಿಕ
ಜನರು
ಲೈಫ್
ಸಮಾಜದ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಆರ್ಟ್
ಇತಿಹಾಸ
ಕ್ರೀಡೆ
ಆರ್ಥಿಕ
ಹುಡುಕು

版权申明 | 隐私权政策 | ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ @2018 ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವಕೋಶೀಯ ಜ್ಞಾನ