ಭಾಷಾ :
SWEWE ಸದಸ್ಯ :ಲಾಗ್ |ನೋಂದಣಿ
ಹುಡುಕು
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಸಮುದಾಯ |ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು |ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ |ಶಬ್ದಕೋಶ ಜ್ಞಾನ |ಅಪ್ಲೋಡ್ ಜ್ಞಾನ
ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಉತ್ತರಗಳು [ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ]
ಪುಸ್ತಕ[0]
ಕತ್ತಲು[0]
ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ[1]
ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು in kannda[1]
what is Correlation?[1]
ರೈತ ಸಜಾತಿ ಅಥವಾ ವಿಜಾತಿ?[0]
ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದರ್ಥ?[0]
ಮರು ಭೂಮಿಯ ದುಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮ[1]
ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಖಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶ[1]
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು[1]
ಮನುಕುಲದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ[0]
ಮೂರಕ್ಷರದ ಆನೆ[0]
ಬೇಕೀನ ಹೇಜಿ ವನಸಪತಿ[0]
ಬೀಜಗಣಿತದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು?[1]
ಏಕದಳ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ವೆತ್ಯಾಸಗಳೂ[1]
Parisaraandaren[1]
ಅಸಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಾವು?[0]
ಸಮಸಂಖೆ ವೀದಗೂಳು[0]
ಇದರ ಆಹಾರಾದ ಬಗೆ[0]
ಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದರೇನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದರೇನು[1]
ಆನೆ?[1]
ಪರಿಸರದ ಸ್ವರೂಪ[1]
ಅನುಕರಣೆಯೇ ಅವೈಯಗಳ?[0]
ವೀಜಾತಿಯ ಪದಗಳು[0]
ಗದ್ಯ ಎಂದರೇನು[1]
Paskals triangle[1]
ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು[1]
ಹೂವು ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳು?[0]
ಆನೆಯ ವಿವಿಧ ಹೆಸರುಗಳು[0]
ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು[1]
[ ಇನ್ನಷ್ಟು ]ವರ್ಗ
ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗ
ವಿಜ್ಞಾನ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ನೈಸರ್ಗಿಕ
ಜನರು
ಲೈಫ್
ಸಮಾಜದ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಆರ್ಟ್
ಇತಿಹಾಸ
ಕ್ರೀಡೆ
ಆರ್ಥಿಕ
ಹುಡುಕು

版权申明 | 隐私权政策 | ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ @2018 ವಿಶ್ವ ವಿಶ್ವಕೋಶೀಯ ಜ್ಞಾನ